මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් ලොසින්ජර පිළිබඳ පළ වූ WhatsApp පණිවිඩය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් ද?

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් විසින් පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මත් ද්‍රව්‍ය විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරින් වර පුවත් වාර්තා වන අතර සමාජයේ දැඩි ලෙස කතාබහට ද ලක් වෙනවා. මෙයින් ඇතැම් දරුවන්ගේ මුළු ජීවිතයම කඩාකප්පල් විය හැකි වුවත්, ඒ ගැන සැලකිල්ලක් නොදක්වමින්, මත්ද්‍රව්‍ය විකිණීමට හා පහසුවෙන් සිය ගොදුර කර ගත හැකි පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කර ගන්නා තවත් මත් පෙති […]

Continue Reading