ලංකා බැංකු සභාපති සුලු ව්‍යාපාරික සහන ණය වලින් අල්ලස් ලබාගත්තා ද?

කොරොනා වෛරස් ආසාදනය ලංකාවේ ආර්ථිකයට මරු පහරක් එල්ල කළේය. රට වසා දැමු සමය තුල, ව්‍යාපාරික කටයුතු ඇණ සිටීම නිසා බොහෝ ව්‍යාපාර ආර්ථිකව පසුබෑමකට ලක්විය. මෙසෙ අපහසුතාවයට පත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට අත දෙනු පිණස රජය විසින් සහන පොලියක් මත ණය ලබා දීමට කටයුතු කළේය. වානිජ බැංකුවක් විසින් අනුමත කළ ණය අයදුම්පත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට යොමු කර, […]

Continue Reading