විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවසේ ඡායාරූපයක් ද?

විපක්ෂ නායකවරයාගේ නිවස බවට පවසමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වසර ගණනක සිටි සංසරණය වන ඡායාරූපයක දැක්වෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවසේ ඡායාරූපයක්ද යන්න සොයා අප කළ විමර්ශනය පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “මේ තියෙන්නේ දුප්පතාගෙ හිතවතා පුන්චි ප්‍රේමදාසගෙ පුන්චි පැල්පත. කාමර 13යි, බාත් රූම් 14 යි ලයිට් බිල මාසෙකට ලක්ෂ හතරයි.” යනුවෙන් සඳහන් කරමින් සජිත් […]

Continue Reading