කෙසෙල් කොළ වලින් බත් එතීම ගැන පළවන නොමග යවන සුලු සටහන් පෙළක්!

කෙසෙල් කොළ වලින් බත් එතීම අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු පුරුද්දක්. පාරම්පරිකව පැවත එන එම පුරුදු සතුව යම් යම් වටිනාකම් සහ අරුත් පවතිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ ද නිරන්තරනම සංවාදයට ලක්වෙනවා. සමාජ ජාලා මාධ්‍ය වලද සාම්ප්‍රදායික පුරුදු පිලිබදව නිතර පෝස්ටු හුවමාරුවනවා. එම සමහර සමාජ ජාලා සටහන් නොමගයවන සුලුයි. මේ , කෙසෙල් කොළ වල බත් එතීම සම්බන්ධයෙන් […]

Continue Reading