බසවක්කුලම වැව් බැම්මේ තිබූ මාර ගස් ගලවා ඉවත්කිරීම සම්බන්ධව කරුණු විමසා බැලීමක් !

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. අනුරාධපුර, බසවක්කුලම වැව් බැම්මේ තිබුණු මාර ගස් ගලවා ඉවත් කිරීම හා සම්බන්ධව වන සටහන් සමාජ ජාලා ඔස්සේ සංසරණය වන්නට වූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන්  සමහර අය දැඩි විවේචන එල්ලකර තිබුණු අතර තවත් සමහරුන් පවසා තිබුණේ එම ගස් දිරා ඉවත්කර ඇත්තේ සාධාරණ හේතු සහිතව බවයි.මේ සම්බන්ධව විවිධ පීරිස් […]

Continue Reading