භූමිකම්පාවලින් ආරක්‍ෂා වීම සඳහා ජපානයේ ඉදිකර ඇති පාවෙන නිවසක් ද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. ඉහළ භූමිකම්පා අවදානම් රටක් වන ජපානය, මහජන ආරක්ෂාව සහ යටිතල පහසුකම් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අවධාරණය කරමින් භූකම්පන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ශක්තිමත් අනුවර්තන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. ඒ ඔස්සේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ නොමග යවන සුළු ඡායාරූප සටහනක් පිළිබඳව අප සිදු කළ විමර්ශනයයි මේ. සමාජ […]

Continue Reading