පෞද්ගලික බැංකු තොරතුරු වෙනත් පාර්ශවයක් වෙතට ලබාදීමෙන් වැළකී සිටීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්!

බැංකු හරහා මුදල් ගණුදෙණු කිරීම පහසු කරමින් මේ වන විට මාර්ගගත ක්‍රම ඔස්සේ ගනුදෙනු කිරීමේ පහසුකම් සෑම බැංකුවක් මඟින් ම පාගේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ. එහෙත් නොදැනුවත් කමින් තමන්ගේ පුද්ගලික බැංකු තොරතුරු තවත් පාර්ශවයක් වෙත ලබා දීමේදී සිදු විය හැකි මුදල් වංචාවන් පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් කරමින් ඉන් වැළකී සිටිය යුත්තේ කෙසේද යන්න […]

Continue Reading