වැට් බදු හේතුවෙන්, වැඩිවෙන ඇමතුම් ගාස්තු සහ රූපවාහිනී පහසුකම් ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් නොමග යවන සුළු සටහන් පෙළක්!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. 1948 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුද තත්වයට ලංකාව මුහුණදෙමින් සිටින වකවානුවක, එම අර්බුදකාරී තත්වයෙන් මිදීම ගන්නා විවිධ පියවර අතර, රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින්, 2024 ජනවාරි 1 දින සිට එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් වැට් බද්ද, පෙර පැවති […]

Continue Reading