මාවරලේ භද්දිය හිමියන් සිදුකල ප්‍රකාශයක් ලෙස හුවමාරු වන නොමගයවන සුලු සටහන් පෙළක්!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. මාවරලේ භද්දිය  හිමියන් විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් ලෙස, නොමඟ යවන සුළු අර්ථකතන සහිතව සටහන් පෙළක් සමාජ ජාලා ඔස්සේ හුවමාරුව තිබෙන ආකාරයක් පසුගිය දින කිහිපය පුරා දක්නට ලැබුණා. මාවරලේ භද්දිය හිමියන් විසින් අදහස් පලකරන වීඩියෝවක් සමගින් මෙම සටහන් හුවමාරුව තිබුණා. සමාජ ජාලා සටහන්  භද්දිය හිමියන් විසින් ජනතා විමුක්ති […]

Continue Reading