ආරක්ෂක නිලධාරියාට බැංකුවේ ඉහළ තනතුරක් ලබා දුන් පුවතේ සත්‍ය කතාව!

තමන් සමාජයේ කුමන තරාතිරමක ජීවත් වූවත් නිසි අධ්‍යාපන‍යක් ලැබීමේ වටිනාකම මනාව පිළිඹිඹු වන සිදුවීමක් විදේශීය රටකින් වාර්තා වී තිබෙනවා. එනම් මූල්‍ය ආයතනයක ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ තනතුරුක රැකියාවක් ලැබීමට සමත් වීමයි. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙම පුවත සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කර තිබූ ඇතැම් කරුණු නොමග යවන සුළු වූවා. ඒ හේතුවෙන් මෙහි සත්‍ය කරුණු සොයා අප කළ […]

Continue Reading